Problematiek

fresh shoot, from a small pile of earth hold in human hands

De praktijk is een vrij gevestigde praktijk voor psychologische en systemische hulpverlening en met name gespecialiseerd in jeugd, relatie en gezin. Voor de volgende klachten kan verwezen worden:

 • angstklachten
 • stemmingsklachten zoals somberheid en depressiviteit
 • identiteitsproblemen
 • hechtingsproblemen
 • gedragsstoornissen
 • ontwikkelingsstoornissen (w.o. pervasieve ontwikkelingsstoornissen A(D)HD)
 • posttraumatische stressstoornissen
 • cognitieve stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling
 • complexe opvoedingsproblemen
 • gezinsinteractieproblemen
 • relatieproblemen

Kind/jeugdige

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2019 heeft de praktijk met de gemeenten van zorgregio Midden-Ijssel/ Oost-Veluwe en Ijsselland een contract. Dit zijn o.a. de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer.
Om voor de zorg in aanmerking te komen moet de jeugdige verwezen worden door een medewerker van het CJG, de jeugdarts of door de huisarts. Zij hebben gekeken of de behandeling die aangeboden wordt niet te zwaar of te licht is voor de problematiek waarmee het kind kampt.
Voor de vergoeding vraagt de gemeente om de naam, geboortedatum, BSN en GAB gegevens van het kind, als ook de naam en BSN van de ouder waar het kind woont. Daarnaast moet het "zorgproduct" worden aangegeven.

Onvergoede zorg
Als u liever de hulpverlening zelf betaald dan wordt er €94,00 per consult gevraagd. Dit tarief is onder het maximaal gestelde NZA-tarief.

Volwassenen

Als u als volwassene vergoed wil worden voor psychologische hulp, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De huisarts verwijst naar de praktijk als er psychologische hulpverlening in een vrijgevestigde setting geïndiceerd is. De verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico's en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt een cliënt weer terugverwezen naar de huisarts.
Voor vergoeding van de zorgverzekeraar komen alleen DSM5 diagnoses in aanmerking met uitzondering van aanpassingsstoornissen en relatietherapie.
Met de volgende zorgverzekeraars is een contract afgesloten voor 2024 te weten Enno, ONVZ, Menzis, Zilverenkruis/Achmea, Caresq, ASR en DSW. De praktijk declareert zelf de kosten voor de behandeling bij deze zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening.
Voor de overige zorgverzekeraars is het op dit moment nog onduidelijk of en zo ja hoeveel u vergoed krijgt. U krijgt een nota waarop 100% van het NZA-tarief staat genoteerd. Er wordt een tarief gehanteerd per minuut. Een consult bedraagt meestal 45 minuten. Deze nota dient u in bij de zorgverzekeraar. U moet daarnaast ook rekening blijven houden met uw eigen risico.

Niet vergoede zorg
Voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, brengt de praktijk de volgende prestaties in rekening:
- Consult 45 minuten directe tijd en 15 min indirecte tijd €104,00

Voor Relatietherapie gelden de volgende tarieven
- Relatietherapie 45 minuten directe tijd €78,– per partner
- Relatietherapie 60 minuten directe tijd €104,- per partner