Problematiek

fresh shoot, from a small pile of earth hold in human hands

De praktijk is een vrij gevestigde praktijk voor psychologische en systemische hulpverlening en met name gespecialiseerd in jeugd, relatie en gezin. Voor de volgende klachten kan verwezen worden:

 • angstklachten
 • stemmingsklachten zoals somberheid en depressiviteit
 • identiteitsproblemen
 • hechtingsproblemen
 • gedragsstoornissen
 • ontwikkelingsstoornissen (w.o. pervasieve ontwikkelingsstoornissen A(D)HD)
 • posttraumatische stressstoornissen
 • cognitieve stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling
 • complexe opvoedingsproblemen
 • gezinsinteractieproblemen
 • relatieproblemen

Kind/jeugdige

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2019 heeft de praktijk met de gemeenten van zorgregio Midden-Ijssel/ Oost-Veluwe en Ijsselland een contract. Dit zijn o.a. de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Deventer.
Om voor de zorg in aanmerking te komen moet de jeugdige verwezen worden door een medewerker van het CJG, de jeugdarts of door de huisarts. Zij hebben gekeken of de behandeling die aangeboden wordt niet te zwaar of te licht is voor de problematiek waarmee het kind kampt.
Voor de vergoeding vraagt de gemeente om de naam, geboortedatum, BSN en GAB gegevens van het kind, als ook de naam en BSN van de ouder waar het kind woont. Daarnaast moet het "zorgproduct" worden aangegeven.

Onvergoede zorg
Als u liever de hulpverlening zelf betaald dan wordt er €94,00 per consult gevraagd. Dit tarief is onder het maximaal gestelde NZA-tarief.

Volwassenen

Als een volwassene vergoed wil worden voor psychologische hulp, is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De huisarts verwijst naar de praktijk als er zorg in het kader van de generalistische basis-GGZ geïndiceerd is. De verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico's en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt een cliënt weer terugverwezen naar de huisarts.
Denk om het eigen risico.

Met de volgende zorgverzekeraars is een contract afgesloten voor 2021 te weten Zorg&Zekerheid (w.o ENO en ONVZ), Zilverenkruis/Achmea, de Friesland, Caresq, ASR/Ditzo en DSW. De praktijk declareert zelf de kosten voor de behandeling bij deze zorgverzekeraars.
Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat u een gedeelte van de zorg vergoed kunt krijgen via restitutie. U krijgt een nota waarop 100% van het NZA-tarief staat genoteerd. Deze dient u in bij de zorgverzekeraar.
Bij de zorgverzekeraar kunnen vier zorgvraagzwaartetrajecten in de basis GGZ afhankelijk van de zorgzwaarte worden gedeclareerd.
*  180001 Kort: €522,13
*  180002 Middel: €885,02
*  180003 Intensief: €1434,96
*  180004 Chronisch, €1380,49
De praktijk vraagt u vervolgens 90% van het bovenstaande bedrag, te vergoeden. De hoogte van het bedrag dat u vergoed krijgt, hangt sterk af van uw zorgzekeraar. U wordt gevraagd dit vooraf goed na te vragen. U moet daarnaast ook rekening blijven houden met uw eigen risico.
Voor vergoeding van de zorgverzekeraar komen alleen DSM5 diagnoses in aanmerking met uitzondering van aanpassingsstoornissen en relatietherapie.

De prestatie 180005 Onvolledig behandeltraject (betreft Basis-GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag €219,53 wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Niet vergoede zorg
Voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort, brengt de praktijk de volgende prestaties in rekening:
- Consult 45 minuten directe tijd en 15 min indirecte tijd €94,00

Voor Relatietherapie gelden de volgende tarieven
- Relatietherapie 45 minuten directe tijd €70,50,– per partner
- Relatietherapie 60 minuten directe tijd €94,- per partner